Regional mötesplats
Vår roll är att vara pådrivare, kunskapsspridare och nätverksbyggare för hållbar utveckling. Vi är över 80 medlemmar från både offentlig, privat och ideell sektor
i Västmanlands län med omnejd.
A21-förbundet

Vision

Historik

Styrelsen

Stadgar

Stämmor

Medlemmar

Bli medlem

 

Ett 50-tal ombud och åhörare deltog i Agenda 21-förbundets höststämma i Kungsör den 27 oktober.  

Höststämma 2006 - Kungsörs kommun

Under det kommande året ska Förbundet Agenda 21 fokusera på målområdet Fossilfritt Västmanland 2015. Det beslutade ombuden vid förbundets höststämma i Kungsör den 27 oktober. I samband med höststämman genomfördes även ett studiebesök vid Ecoil, som framställer eldningsolja baserad på raps.

Samtidigt som deltagarna anlände till Ecoil kom en transport med rapsfrön till Lantmännens gamla silo nere vid hamnen i Kungsör. Ecoil har tagit över och anpassat anläggningen för rapsoljetillverkning. Mikkel Selder och Bo Björkman tog emot och berättade om företagets idé och hur verksamheten vuxit snabbt sedan etableringen i Kungsör för två år sedan.
Rapsolja som bränsle har provats tidigare, men ett problem har varit att oljan innehåller många ämnen som inte är brännbara. Oljan har brunnit men haft dåligt energiinnehåll, och pannorna har tenderat att slagga igen. Men Ecoil har hittat en metod att rena rapsolja från icke önskvärda ämnen och raffinera den till ett energiinnehåll väl i klass med den traditionella eldningsoljan. Nu säljer Ecoil en rapsolja som ersätter fossil eldningsolja i småhus och mindre värmecentraler. På sikt skulle rapsolja, enligt företaget, kunna ersätta 15 procent av all fossil eldningsolja i Sverige.
Mikkel Selder berättade att kretsloppet för oljeväxter enbart är fyra månader, vilket är en mycket kort period jämfört med andra bränslen. Av restprodukterna tillverkas proteinrika foderkakor. Ytterligare en biprodukt är rapsmjöl, som ska testas som mjöl till matbröd.

Kommunalrådet höll i ordförandeklubban
Efter en kaffepaus vid Kungsörsbagaren började Förbundet Agenda 21:s höststämma på Kungsörstorps konferensanläggning. Kommunalrådet Pelle Strengbom berättade inledningsvis om Kungsörs rika historia och hur samhället vuxit fram. Därefter ledde han stämmoförhandlingarna med van hand.

Regionala projektmedel från Länsstyrelsen
En stor del av stämmoförhandlingarna ägnades åt den kraftsamling för ett hållbart Västmanland som beslutades om på vårstämman i april.
Förbundets ordförande Kenneth Mårtensson redogjorde för vilka insatser som hittills har gjorts inom det prioriterade målområdet Fossilfritt Västmanland 2015.
Inom ramen för befintliga resurser har arbetet redan kommit igång. Ett inledande seminarium har i samarbete med Länsstyrelsen genomförts med ett antal aktörer inom energiområdet. Tillsammans med Länsstyrelsen och Mälardalens högskola har också en struktur tagits fram för målområdet. Strukturen bygger på följande tre områden:
• Kartläggning av hur mycket fossila bränslen som används i länet idag samt en löpande uppföljning av vilka förändringar som sker.
• Aktiviteter som syftar mot målet Fossilfritt 2015.
• Kommunikation och inspiration.
Förbundet Agenda 21:s ansvar gäller framförallt det tredje området (kommunikation och inspiration) medan Mälardalens högskola har ett huvudansvar för det första området och Länsstyrelsen för det andra.
Kenneth Mårtensson kunde också ge stämmoombuden det glädjande beskedet att Förbundet Agenda 21 har beviljats regionala projektmedel från Länsstyrelsen för en projektledartjänst och andra omkostnader för arbetet inom målområdet Fossilfritt Västmanland 2015.
Det arbetsprogram som stämman beslutade om innebär även att förbundet under våren 2007 ska genomföra en andra etapp av kemikaliekampanjen Rena Västmanland. För detta arbete har förbundet beviljats särskilda projektmedel från Naturvårdsverket.
Höststämman beslutade på styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2007 ska vara oförändrade jämfört med 2006.


Hur ändrar vi människors beteenden?
Eftermiddagen ägnades åt ett seminarium som bestod av tre delar. Först ut var Kenneth Mårtensson som utifrån sin roll som vd i Sala-Heby Energi berättade om den klimatstrategi som Sala kommun är i full färd med att ta fram.
Därefter följde en föreläsning av Jim Andersson från Linköpings universitet. I samarbete med Mälardalens högskola genomför han en studie om energieffektiviteten vid regional rapsoljeproduktion för uppvärmning utifrån exemplet Ecoil. Rapporten är inte färdig ännu med han kunde ändå redovisa intressanta resultat.
Stämmodeltagarna fick avslutningsvis lyssna på journalisten och miljökommunikatören Mats Lönngren som talade om framgångsfaktorer i miljö- och hållbarhetsarbetet. Utgångspunkten var hur vi genom information och kommunikation kan påverka människors attityder och skapa beteendeförändringar.


Marita Gustavsson
2006-10-29

 Svett & WattHär kan du läsa senaste Gröna Draken som E-tidning


Läs mer    
Anmälan nyhetsbrev

Avanmälan